Breaking news:

Forum topic

thử thách ngày thứ 9

Đáp án ngày 21/03/2013

  • Whenever you are short of money, just come to me.Khi nào hết tiền thì cứ đến tôi.
  • Believe it or not, it finally happened - I'm engaged!Tin hay không thì cuối cùng điều đó cũng đã xảy ra - Em đã đính hôn!
  • Stop it!Thôi đi!
  • Make it big.Thành công nhé.
  • You'd better stop dawdling.Tốt hơn hết là bạn không nên la cà.
  • Could I have a favor?Nhờ bạn một chút được không?
  • None of your business.Không phải chuyện của bạn.
  • How dreadful!Khủng khiếp quá!
  • I know I can count on you.Tôi biết tôi có thể trông cậy vào bạn mà.
  • I think he'll be back on Monday, but I can't say for sure.Tôi nghĩ là thứ Hai anh ấy sẽ về, nhưng tôi không chắc chắn.

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com